Regelingen voor u

Belastingen, toeslagen, uitkeringen, er zijn veel regels die op u misschien wel van toepassing zijn. Het lijkt allemaal erg ingewikkeld als het geen dagelijkse kost is. U kunt met uw vragen bij ons terecht. Wij zijn deskundig en kunnen samen met u uitzoeken op welke regelingen u recht heeft. Maak daarom een afspraak met ons.

Welke regelingen zijn er? We sommen ze voor u op.

BELASTINGEN

 • Algemene heffingskorting (minst verdienende partner)
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Alleenstaande ouderkorting
 • (Alleenstaande) ouderenkorting
 • Aftrek voor specifieke zorgkosten
 • Doorwerkbonus

TOESLAGEN

 • Zorgtoeslag
 • Huurtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindgebonden budget

BIJSTANDSZAKEN

 • Wet werk en bijstand (Wwb)
 • Bijzondere bijstand
 • Bijdrage besluit zelfstandigen

UITKERINGEN

 • Algemene Ouderdomswet (Aow)
 • Toeslagenwet (Tw)
 • Werkeloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)
 • Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Wet inkomensvoorziening arbeidsgehandicapten (Wia)
 • Algemene nabestaanden wet (Anw)
 • Algemene inkomensvoorziening ouderen (Aio)
 • Zorgverzekeringswet (ZW)

MINIMAREGELINGEN

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Kwijtschelding zuiveringsheffing
 • Witgoedregeling
 • Langdurigheidstoeslag
 • Vergoeding kinderopvangkosten
 • Collectieve ziektekostenverzekering voor minima
 • Jeugdsport- en cultuurfonds
 • Stichting Leergeld

OVERIGE

 • Tegemoetkoming studiekosten
 • Basiscursus Nederlands (laaggeletterdheid)
 • Minimumloon
 • Rechtsbijstand

Kijk ook eens op de websites www.berekenuwrecht.nl of www.wijzeringeldzaken.nl. Daar vindt u handige tips en nuttige informatie om uw eigen geldzaken in kaart te brengen.

 

< terug